PROGRAMA EDUCATIVO BOLSAS USA

Edición 2020-21

Presentamos o programa de bolsas do Ano Junior no USA co que o concello da Coruña quere proporcionar aos mozos que viven na cidade a posibilidade de vivir a experiencia de inmersión cultural e lingüística durante a realización dun ano académico nos Estados Unidos nun escola pública

A bolsa consiste na xestión integral do programa do Ano Escolar nos EUA. e a prestación de axuda financeira variable en función do historial académico e información fiscal da unidade familiar do estudante.

Esta asignación financeira varía entre o 30 e o 100% do custo dos servizos necesarios para levar a cabo o programa.

EN QUE SE INCLOU A BOLSA?

– Viaxe

– Aloxamento e comidas

– Matrícula nunha escola pública

– Seguro médico e de accidentes

– Xestión de visados ​​e gastos

– Xestión e gastos do proceso de validación.

– Seguimento continuo e asistencia durante os 10 meses de estancia

PREGUNTAS FRECUENTES

DESCRICIÓN DA BOLSA E REQUISITOS DE SOLICITUDE

Son convocadas 60 bolsas para cursar o Grao 11 en EE.UU.

 1. Persoas empadroadas no Concello da Coruña dende o 1 de setembro de 2019.
 2. Estar matriculada e cursando 4º de ESO no curso 2019-20.
 3. Obter en 3º da ESO unha cualificación media de 6,5 puntos ou máis e non ter ningunha materia suspensa.
 4. Obter en 3º da ESO unha cualificación de 7 puntos ou máis na materia de lingua estranxeira (inglés).


* Os estudantes seleccionados tamén deben ser admitidos pola organización americana patrocinadora do programa para o que se debe enviar un dossier completo no perfil do estudante. Entre os criterios de selección, é de especial interese, a necesidade de que o alumno solicitante non teña ningunha condición médica que lle impida vivir coas mascotas.

O prazo de presentación da documentación é do 18 de novembro de 2019 ao 10 de decembro de 2019 ás 14:00h. Poderá acordarse a ampliación do prazo para a presentación de solicitudes antes de que este finalice.

O alumnado que queira participar no programa deberá inscribirse en liña na web municipal www.coruna.gal/educacion a través da ficha específica. Unha vez feita a inscrición o sistema elabora un xustificante de confirmación que se debe de imprimir. Este xustificante ten un número de asignación que será o de referencia de cada expediente no proceso.

A documentación do expediente e a ficha de solicitude, asinada polo/a participante e a persoa ou persoas que teñen a patria potestade ou tutela sobre o/a participante, deberá presentarse nos rexistros municipais ou por calquera outro medio permitido pola Lei de Procedemento Administrativo.

 • Fotocopia do DOI (carné de identidade, pasaporte…) do solicitante e dos pais ou representantes legais.
 • Copia do resgardo da ficha de solicitude que se cubriu en liña asinado polo/a participante e a persoa ou persoas que teñan a patria potestade ou tutela sobre o/a participante.
 • Certificado das cualificacións correspondentes a 3º da ESO do curso académico 2018-19
 • Certificado de matrícula do curso 2019-20 onde conste nome da persoa solicitante, datos do centro e curso no que estea matriculada.
 • Se for o caso, certificado expedido pola Xunta de Galicia ou organismo oficial competente na materia, acreditativo do grao de minusvalía do alumno/a e/ou doutro integrante da unidade familiar.
 • Se for o caso, documentación acreditativa da existencia de malos tratos na unidade familiar de convivencia
 • No caso de non se autorizar na solicitude a consulta de datos tributarios, certificacións expedidas pola Axencia Estatal de Administración Tributaria (en adiantes AEAT) das declaracións de IRPF individuais de ambos proxenitores ou conxunta, correspondentes ao exercicio 2018, emitidas e datadas no mes de setembro, ou posterior, de 2019.
 • No suposto de familias monoparentais, achegarase a certificación de quen teña atribuída legalmente a garda e custodia da persoa participante.
  • A condición de familia monoparental acreditarase mediante fotocopia compulsada do libro de familia e/ ou resolución xudicial de separación, divorcio, nulidade ou adopción de medidas paterno-filiais, onde figure a contía da pensión de alimentos establecida en favor dos menores integrantes da unidade familiar.
 • Cando se teña acordada pensión de alimentos, ou exista dereito a ela, deberá achegarse, xunto coa resolución xudicial máis recente que a estableza, unha declaración responsábel (anexo I) do/a proxenitor/a custodio/a indicando a contía percibida por tal concepto no ano 2018.
 • No caso de que exista incumprimento total ou parcial do abono da pensión deberá xuntarse copia da admisión a trámite da demanda de execución ou da denuncia presentada.

Todos os estudantes deberán realizar a proba de inglés escrita ELTIS e superar unha proba oral na que avaliarán as súas habilidades de comprensión, vocabulario, gramática, habilidades de comunicación e fluidez.

CONTIDO DE BOLSA

a)    Viaxe e desprazamentos de ida e volta dende A Coruña até a poboación de destino en EE.UU. para cada participante.

b)    Estadía en EE.UU. durante o período correspondente a un curso académico neste país, vivindo cunha familia estadounidense que participa voluntariamente no programa.

c)    Escolarización nun centro educativo público norteamericano (High School), en réxime de libre elección das materias ofertadas que mellor se correspondan co nivel de 1º de Bacharelato do sistema educativo español, dentro do marco normativo establecido polo Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e a Consellaría Educación, Universidade e Formación Profesional, para a validación destes estudos.

d)    Seguimento e control, por persoal especializado, da vida dos menores  na familia de acollida, do seu comportamento e rendemento académico no centro, así como da súa vida social.

e)    Organización, como mínimo, dunha xornada de preparación específica para todo o alumnado participante no programa.

f)     Tramitación e obtención do visado de entrada en EE.UU. na súa embaixada en Madrid, incluíndo a viaxe e estadía precisas para tal fin.

g)    Validacións dos estudos realizados polo alumnado nos EE.UU. diante da Administración Educativa.

h)   Certificado oficial acreditativo do nivel acadado consonte o Marco Común Europeo de Referencia para as Linguas (MCERL).

i)     Asistencia sanitaria e seguro de responsabilidade civil.

j)     Realización dun curso intensivo de inglés durante o mes de xullo, cunha duración de 50 horas, que se centrará en situacións cotiás relacionadas coa viaxe e a estadía en EE.UU.

k)    “Cartos de peto” por un importe de 100,00€ mensuais durante os meses de estadía en EE.UU.

l)     Servizo de acompañamento nos vos de ida e volta. Este servizo, voluntario para as familias, está condicionado pola compañía aérea contratada entre os aeroportos de saída e destino.

O alumnado seleccionado poderá ser beneficiario dunha bolsa total ou parcial en función das circunstancias económicas familiares.

Bolsa total. Serán beneficiarias de bolsa total as persoas seleccionadas que non superen os 9000,00 € anuais de renda per cápita. O cálculo da renda efectuarase consonte se establece nas presentes bases.

Bolsa parcial. O Concello asumirá un máximo do 95% e un mínimo do 5% do custo total das prazas do alumnado seleccionado que supere os 9000,00 € anuais per cápita. As familias do alumnado beneficiario de bolsa parcial asumirán un mínimo do 5% e un máximo dun 95% do prezo da praza. As porcentaxes que corresponde aboar ás familias variarán en función da renda per cápita e son as que se indican no seguinte cadro:

Renda per cápita anual

Achega das familias

9 000,01 € – 10 000,00 €

  5 %

10 000,01 € – 11 000,00 €

10 %

11 000,01 € – 12 000,00 €

20 %

12 000,01 € – 13 000,00 €

30 %

13 000,01 € – 14 000,00 €

40 %

14 000,01 € – 15 000,00 €

50 %

15 000,01 € – 16 000,00 €

60 %

16 000,01 € – 17 000,00 €

70 %

17 000,01 € – 18 000,00 €

80 %

18 000,01 € – 19 000,00 €

90 %

> 19 000,00 €

95 %

 

Nota: el coste de la beca es de 10.833,33€

DESCRICIÓN DO PROGRAMA DE ANO ESCOLAR EN USA

O programa consiste na finalización dun ano escolar nos Estados Unidos polo estudante bolseiro.

Durante a súa estadía, o estudante será acollido por unha familia de acollida non pagada previamente aprobada pola organización de intercambio norteamericana.

A duración do curso escolar nos Estados Unidos é de 9 meses e o calendario escolar varía segundo a normativa do distrito escolar ao que pertence a escola secundaria onde se matriculou o alumno.

Como guía, as escolas secundarias dos Estados Unidos normalmente comezan nun período de tempo desde finais de xullo ata mediados de setembro. Por conseguinte, o curso remata desde mediados de maio ata finais de xullo; dependendo da data de inicio.

O programa do Ano Escolar nos EUA valídase en España.

O alumno aceptado debe cumprir unha serie de requisitos académicos impostos polo Ministerio de Educación. Todos os estudantes serán avisados ​​e adestrados antes da súa viaxe aos Estados Unidos e estará apoiado e supervisado pola axencia organizadora.

As familias de acollida que participan neste programa son de moitos tipos: De pai e nai con fillos pequenos ou a idade do estudante, ata familias sen fillos ou dun pai ou nai con ou sen fillos.

Todas as familias pasan por un completo proceso de selección, incluíndo a comprobación dos seus antecedentes penais, solicitar cartas de recomendación de membros influentes da súa comunidade e varias entrevistas persoais na casa co coordinador local que determinará se finalmente son elixibles. participar no programa e acomodar a un estudante internacional durante o curso escolar.  

As familias participantes normalmente viven principalmente en zonas rurais e son de origen humilde.

A familia asignada pola organización americana non poderá ser rexeitada polo estudante.